Poznaj nasze przedszkole

i sprawdź, dlaczego to nam warto powierzyć opiekę nad Twoim dzieckiem!

O przedszkolu

W przedszkolu kładziemy duży nacisk na indywidualny rozwój dziecka, nie zapominając o wspomaganiu rozwoju umiejętności społecznych. Wykwalifikowani pedagodzy prowadzą zajęcia w grupach, które nie przekraczają ośmiorga dzieci.

O nauczycielach

Nasi nauczyciele i specjaliści to osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Pasja z jaką oddają się codziennym wyzwaniom owocuje niemałymi postępami podopiecznych.

O zajęciach

Zajęcia prowadzone są w trybie grupowym oraz indywidualnym - połączenie samodzielnej pracy dziecka ze współpracą z rówieśnikami to klucz do rozwoju wielu ważnych umiejętności. Czas spędzamy nie tylko na nauce, ale także na ważnej dla najmłodszych zabawie - w przygotowanych salach zabaw oraz na boisku i placu zabaw.

Placówka przyjazna dzieciom i rodzicom

Cele

Wspomaganie indywidualnego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami.
Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego we wszystkich obszarach w zakresie dostępnym dla wychowanków.
Ścisła współpraca z rodziną w procesie rewalidacyjno-wychowawczym, uwzględniająca potrzeby rodziny dziecko niepełnosprawnego.

Zadania

Prowadzenie procesu rewalidacyjnego w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci oraz zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej aktywności i motywacji do działania.
Zapewnienie stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w punkcie przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza terenem punktu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności oraz umacniania wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych przeżyć.
Przygotowanie do podjęcia edukacji na dalszych etapach poprzez kształcenie dojrzałości szkolnej.
Wybór najbardziej efektywnych metod i form pracy, dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawności intelektualną.
Ścisła współpraca z rodzinami dzieci w celu ujednolicenia i intensyfikacji oddziaływań rewalidacyjnych.

Sposoby

Opracowanie dla każdego dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego z uwzględnieniem zaleceń zawartych
w orzeczeniach.
Organizowanie zajęć grupowych oraz indywidualnych dostosowanych do potrzeb dzieci.
Współpraca z ośrodkami świadczącymi pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.
Dbanie o rozwój fizyczny i ruchowy poprzez zajęcia w salach rehabilitacyjnych oraz na świeżym powietrzu.
Organizowanie wyjść poza teren punktu przedszkolnego w celu integracji i zaznajamiania dzieci z szerszym środowiskiem.
Dobór wykwalifikowanej kadry nauczycieli stosownie do rodzaju prowadzonych zajęć.

Bądź z nami w kontakcie

Adres

ul. Zamoyskiego 100

30-523 Kraków

Dane kontaktowe

Przedszkole: 501 168 353

Dyrektor: 880 172 436

Napisz do nas!